Optometrie

Een grootschalige studie uitgevoerd door het Optum toonde aan dat uitgebreid oogonderzoek kan leiden tot vroegere diagnose van chronische ziektes, efficiëntere behandeling, en uiteindelijk kostenbesparing.

L.M. Chous, O.D. en T.L. Knabel, M.D. hebben in 2011 en 2012 gekeken door wie een chronische ziekte als eerst ontdekt is. Men wilde beter weten in welk stadium iemand gediagnosticeerd werd en door welke zorgverlener. 

Na twee jaar onderzoek zijn er meer dan 4000 chronische afwijkingen geconstateerd in een vroeg stadium door optometristen.

Uit de resultaten blijkt dat optometristen vijftien procent van de multiple sclerosis patiënten al zeer vroeg herkend heeft. Één derde deel van de patiënten met de schildklieraandoening Graves, en zelfs de helft van de rheumatoide arthritis patienten.

Onderstaande tabel toont de acht meest voorkomende chronische aandoeningen herkend door een ECP (Oogzorgprofessional).

Deze studie versterkt het belang van een uitgebreide oogscreening. Een goede oogscan leidt tot vroegere diagnose van systemische aandoeningen, eerder ingrijpen, en uiteindelijk betere resultaten voor de patiënt. De studie bevestigt de voordelen van het vergoeden van optometrische onderzoeken. Uiteindelijk kan dit leiden tot kostenbesparing.

Volgens Chous en Knabel moeten toekomstige studies beter kijken naar de kostenbesparing als gevolg van het vroegtijdig diagnosticeren door middel van oogscreeningen.

,,De ogen zijn de poorten tot de algemene gezondheid van een persoon. Optometristen spelen een cruciale rol in de vaststelling en monitoren van chronische aandoeningen.’’ aldus Chous.

Ook bij Plesman Optiek te Maarssen kunt u een volledig optometrisch onderzoek laten uitvoeren door een medisch geregistreerde optometrist.

Bronartikel:

Knabel, T.L., Chous L.M., (2012) "Impact of Eye Exams in Identifying Chronic ConditionsConditions."http://www.uhc.com/live/uhc_com/Assets/Documents/EyeExams_ChronicConditions.pdf

Bijna overal wordt uw oogdruk op de oude manier gemeten. Echter zijn er sinds Januari 2013 nieuwe richtlijnen. De dikte van het hoornvlies moet opgemeten worden en verrekend worden met de oogdruk. Zo heeft iemand met een oogdruk van 18 en een hoornvliesdikte van 480uM gecorrigeerd een effectieve druk van 25. Dit is dan veel hoger en wellicht een indicatie van glaucoom. Wij hebben geïnvesteerd in een nieuwe meetrobot die de waardes op de juiste manier met elkaar combineert.

 

Twijfelt u aan de juistheid van uw oogdruk, maak een afspraak bij ons voor een high tech oogdrukmeting op 0346-556555 bij Plesman Optiek, Contactlenzen & Optometrie in Maarssen.

‘Moet ik eerst naar de oogarts of kan ik direct bij de optometrist terecht‘
Alleen als de optometrist een aandoening aan uw ogen constateert die behandeld zou moet worden, wordt u door de optometrist, in samenspraak met de huisarts, verwezen naar een oogarts. Een optometrist begeeft zicht in de eerstelijns oogzorg en heeft een poortwachtersfunctie.

‘Kan de optometrist zien of mijn ogen gezond zijn?’Ja, inderdaad. De optometrist is ervoor opgeleid alle functies van uw ogen te controleren en te bekijken en eventuele aandoeningen op te merken.

‘Is een optometrist dan bevoegd om naar de gezondheid van mijn ogen te kijken?’
Ja zeker! Sinds november 2000 valt het beroep onder de wet op de gezondheidszorg (BIG: Beroepen Individuele Gezondheidszorg) en mogen alleen diegenen die de HBO-opleiding Optometrie gevolgd hebben zich ‘optometrist’ noemen.

De mogelijkheden en grenzen van de optometrist
Het beroep optometrist is betrekkelijk nieuw en is in het leven geroepen om de oogzorg in Nederland op een hoger niveau te brengen. Dat doet de optometrist aan de ene zijde door de huisarts bij te staan met oogheelkundige vraagstukken en anderzijds door de wachtlijsten van oogartsen te verminderen.De meeste optometristen zijn ook opticien. Hij of zij kan u dus een bril of contactlenzen aanmeten maar screent tevens op oogaandoeningen, geeft adviezen om uw visuele prestaties te verbeteren, en geeft u objectieve informatie en nazorg.

Screenen van uw ogen
Het op een juiste wijze controleren van uw ogen is van groot belang. De optometrist onderzoekt zowel het externe als het interne oog. Constateren we een aandoening aan uw ogen, dan heeft dat voor u als voordeel dat deze vroegtijdig is onderkend en u tijdig doorgestuurd kunt worden naar uw huisarts en/of specialist. Dit gebeurt altijd schriftelijk. imageDe optometrist heeft een voortdurende verplichte bijscholing en wordt hierin geaccrediteerd. Hierdoor is hij op de hoogte van de laatste diagnostische ontwikkelingen. In onze Optometriepraktijk hebben wij de laatste technologie in huis. Met een OCT 3D laserscanner kunnen wij de gehele binnenkant van het oog inclusief alle weefsellagen en structuren digitaal in beeld brengen. Diverse screeningsfuncties kunnen worden ingeprogrammeerd. Voorbeelden zijn oogzenuwvezelanalyse en maculadegeneratiescan. Zo kan op een enkele micrometers nauwkeurig gekeken worden. In een oogziekenhuis wordt deze ingewikkelde scan niet als preventieve screening ingezet maar meer als diepte-onderzoek bij constatering van afwijkingen.

Medische oogaandoeningen
Afwijkingen aan de ogen kunnen te maken hebben met andere gezondheidsklachten, bijvoorbeeld met hypertensie (hoge bloeddruk) of diabetes mellitus (suikerziekte); aandoeningen die niet alleen vroegtijdig onderkent moeten worden, maar ook regelmatig gecontroleerd.
Staar, het vertroebelen van uw ooglens, of glaucoom, een te hoge oogdruk, zijn voorbeelden van aandoeningen aan het oog zelf die eveneens tijdige opsporing en controle nodig heeft. Atrofie van de receptoren, maculagat en maculadegeneratie, glaucoom en kwaardaardige aandoeningen kunnen gedetecteerd worden. Statistisch is aangetoond dat maar zo’n 20% van de maculagaten worden herkend in een ziekenhuis.
De optometrist is er voor opgeleid deze oogaandoeningen op te sporen, maar ook om ze onder controle te houden zolang de oogarts nog niet tot behandeling overgaat.

image

Optische oogfouten
Gelukkig is meestal sprake van een optische oogfout. Dit soort ‘schoonheidsfoutjes’ van onze ogen worden veroorzaakt door erfelijke aanleg gecombineerd met omgevingsfactoren. Vooral kinderen zijn hier gevoelig voor. De meeste oogfouten ontstaan dan ook voor het twintigste levensjaar. Naast ‘slecht zicht’ zijn hoofdpijn en branderige ogen voorbeelden van klachten die veroorzaakt kunnen worden door een optische oogfout. Deze hoeven niet direct te wijzen op een oogziekte.

Resultaat van het onderzoek en voorlichting
Indien er behandelbare afwijkingen of aandoeningen worden gevonden zullen wij u voorlichten en doorverwijzen via de huisarts naar de juiste specialist. Dit is meestal een oogarts maar kan ook bijvoorbeeld de neuroloog zijn. Na afloop van het oogonderzoek kan het zijn dat wij u een bril of contactlenzen adviseren. Daarnaast informeren wij u bijvoorbeeld ook over wat u wel en niet kan doen bij het dragen van de bril of contactlenzen. Verder kan de optometrist oefeningen voorschrijven om bepaalde klachten te verhelpen. Dit soort oefeningen vragen veel motivatie van de cliënt. Daarom zal de optometrist u uitgebreid voorlichten over de werking van de oefeningen.

Informatie en nazorg
Ons werk houdt niet op bij de drempel van de deur. Wij zijn pas tevreden wanneer u tevreden bent met de zorg en informatie die wij u bieden en met de bril of lens die u is aangemeten. Dat betekent onder andere dat wij ook na het verstrekken van een bril of contactlenzen erop toezien dat u altijd met uw vragen of klachten bij ons terecht kunt. Met name wanneer een grote wijziging zich heeft voorgedaan in de sterkte is deze nazorg voor u van belang.
Verder kunt u ook bij ons terecht voor een second opinion. Indien u klachten of twijfels hebt over een voor u voorgeschreven bril of lens doet de optometrist een objectief onderzoek. Het resultaat van dit onderzoek krijgt u altijd op schrift mee. Een optometrist mag u geen bril of lenzen verkopen als gevolg van een second opinion op verzoek van een ander optiekbedrijf. Wij zijn verplicht dat optiekbedrijf de kans te geven eventuele fouten te herstellen.

image

De kosten

Wat kost optometrie?
Optometrie tarieven:
(dit zijn gereduceerde ‘verkoopbare’ commerciële tarieven.
De kostprijs van een routineconsult b.v. is eigenlijk: € 70,-
Zolang zorgverzekeraars niet meewerken hanteren wij dit systeem)

  • Volledig oogheelkundig/ optometrisch onderzoek inclusief OCT 3D
    scan € 45,- (deze kosten worden gecrediteerd als de cliënt besluit iets in de winkel aan te schaffen)
  • Aanmeten bril of lenzen op verzoek van de cliënt incl. funduscopie screening: kostenloos
  • Droge ogen spreekuur, Meibom Expressie € 65 euro. Nabehandeling € 25 euro.

Deze tarieven zijn inclusief de tijdens het onderzoek gebruikte materialen, instrumenten en diagnostische medicamenten.

‘Wordt een optometrisch consult door mijn zorgverzekeraar vergoed?’

Helaas is dat meestal niet het geval. Ondanks het feit dat sinds 1 januari in de basisverzekering vermeld wordt dat het consult van de optometrist vergoed wordt. De verzekeraar verbindt hier toch allerlei voorwaardes aan. De huidige reorganisatie van de gezondheidszorg, noodzakelijk gemaakt door de vergrijzing in Nederland, vergt blijkbaar zoveel moeite dat een relatief kleine beroepsgroep als de optometristen door zorgverzekeraars niet belangrijk genoeg gevonden wordt om daar aandacht aan te besteden. Dit is jammer want de optometrist kan de zorgverzekeraar veel geld besparen. Een consult in een ziekenhuis is immers veel duurder als in de eigen praktijkruimte van de optometrist.

De meeste optometristen zullen u echter een mild betaalbaar tarief berekenen. De optometrist zal het grootste deel van zijn inkomsten toch uit zijn optiekbedrijf moeten halen hetgeen eigenlijk in strijd is met wat hierboven uitgelegd werd.

Een optometrisch consult mag u wel van de belasting aftrekken en is BTW vrij als het om en gezondheidstechnisch onderzoek gaat hetgeen in principe los staat van de aanschaf van een bril of contactlenzen.

In het pand van de winkel Plesman Optiek bevind zich ook onze optometriepraktijk. Er is een intensieve samenwerking met huisartsen en oogartsen uit de regio. Voor meer informatie kunt u terecht op www.optometriepraktijk.nl. Voor een afspraak kunt u bellen naar 0346-556555