Uncategorized

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Plesman Optiek

Januari 2010
Vastgesteld door de rechtspersoonlijkheid, Plesman Optiek, gevestigd te Maarssen.
Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd op onze internet site en in te kijken via www.plesmanoptiek.nl
Inhoud
Artikel 1 Definities
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Informatie vooraf
Artikel 4 – Prijzen
Artikel 5 – Offertes
Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 7 – Wet Bescherming Persoonsgegevens
Artikel 8 – Annulering
Artikel 9 – Levertijd
Artikel 10 – Vooruitbetaling
Artikel 11 – Betaling
Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud en recht van terughouding
Artikel 13 – Ontbinding en overige rechtsmiddelen
Artikel 14 – Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten
Artikel 15 – Opschorting van de betalingsverplichting
Artikel 16 – Aansprakelijkheid
Artikel 17 – Klachten

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Optiek: Het aanmeten van visuele hulpmiddelen, met inbegrip van het doen van subjectieve en/ of objectieve metingen van de ogen en/ of het onderzoeken van de ogen op abnormaliteiten; het aanmeten, aanpassen, assembleren en/of afpassen en/of het herstellen en/of het, in een winkel of via internet, verkopen van visuele en/of optische hulpmiddelen (zoals onder andere contactlenzen en low-vision hulpmiddelen).
Plesman Optiek: De rechtspersoon NOBRU BV met handelsnaam Plesman Optiek die het optiekbedrijf uitoefent.
De Consument: De koper en/of opdrachtgever, natuurlijk persoon, die gebruik maakt van de diensten en/of goederen van het optiekbedrijf anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot Optiek die tussen Plesman Optiek en de Consument worden gesloten.
Artikel 3 – Informatie vooraf
Voordat een offerte wordt uitgebracht of een overeenkomst wordt gesloten, heeft Plesman Optiek de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de Consument de plicht Plesman Optiek deze informatie te verstrekken.
Artikel 4 – Prijzen
1. Als prijs voor de te leveren goederen en/of diensten geldt de prijs zoals vermeld in het aanbod van Plesman Optiek. Gedurende de in het aanbod aangegeven looptijd zullen de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet worden verhoogd.
2. Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s en zijn inclusief omzetbelasting.
3. Op afgeprijsde artikelen kan geen garantie worden verleend. Ook kunnen deze goederen niet geruild worden.
Artikel 5 – Offertes
1. Alle offertes van Plesman Optiek zijn gedurende veertien kalenderdagen voor hem onherroepelijk en vrijblijvend voor de Consument, tenzij uit de offerte anders blijkt.
2. De offerte vervalt van rechtswege indien zij niet binnen die termijn door de Consument wordt aanvaard.
3. Bij een op afstand gesloten overeenkomst zijn artikel 7:46c en artikel 7:46d van het BW van
toepassing.

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst

1. Plesman Optiek staat ervoor in dat een geleverde zaak beantwoordt aan de overeenkomst, mede gelet op de mededelingen die hij en zijn voorschakels over de zaak hebben gedaan. De Ondernemer staat er bovendien voor in dat de zaak die eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik nodig zijn alsmede voor een bijzonder gebruik voorzover dat is overeengekomen.
2. Plesman Optiek staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
3. Een aanspraak op grond van lid 1 en lid 2 vervalt indien derden of de Consument zonder toestemming van Plesman Optiek herstel of andere, daarmee verband houdende werkzaamheden aan het door Plesman Optiek geleverde hebben verricht of laten verrichten.
4. De Consument is gerechtigd een afschrift van het door Plesman Optiek vastgestelde brilvoorschrift mede te nemen, zulks echter uitsluitend voor zover de Consument aan zijn betalingsverplichting(en) ingevolge deze Algemene Voorwaarden heeft voldaan. Voor onafhankelijke refracties worden vijfentwintig euro gerekend.

Artikel 7 – Wet Bescherming Persoonsgegevens
1. Plesman Optiek zal de persoonsgegevens van de Consument verwerken en opnemen in een bestand. Indien noodzakelijk is dit bestand aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door Ondernemer kunnen nakomen van de overeenkomst die hij met de Consument is aangegaan en voor het verlenen van service bij reparatie/vervanging. Tevens is het doel om, met uitzondering van de gegevens betreffende de oogsterkte, de Consument te informeren over relevante producten en diensten van ondernemer en/of derden, waaronder eventueel een loyaliteitsprogramma.
2. Indien de Consument geen prijs stelt op informatie over producten en diensten van ondernemer en/of derden, kan de consument dit schriftelijk of elektronisch aan de ondernemer laten weten.
3. De Consument kan zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde inzien en hier een afschrift van verkrijgen, indien hij/zij hier om verzoekt, tegen betaling van een gebruikelijke vergoeding hierbij te stellen op vijfenveertig euro. Indien de consument van mening is dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd ofafgeschermd dienen te worden, dient de Consument dit schriftelijk of elektronisch aan Plesman Optiek te melden.

Artikel 8 – Annulering
Bij annulering van de overeenkomst door de Consument is deze gehouden aan Plesman Optiek die kosten te betalen die Plesman Optiek in redelijkheid en aantoonbaar heeft gemaakt.
Artikel 9 – Levertijd
1. De leveringstermijn geldt als uiterste termijn voor het correct voldoen aan de overeenkomst, tenzij partijen anders overeenkomen.
2. Bij overschrijding van de uiterste leveringstermijn heeft de Consument het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of elektronisch schadevergoeding te verlangen en/of de overeenkomst ontbonden te verklaren.
3. Bij overschrijding van de leveringstermijn die niet beschouwd kan worden als uiterste leveringstermijn dient de Consument Plesman Optiek schriftelijk of elektronisch in gebreke testellen, waarbij alsnog een termijn van veertien dagen voor de nakoming wordt geboden.
Gaat Plesman Optiek binnen deze nadere termijn niet tot aflevering over, dan heeft de Consument het recht zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk of elektronisch schadevergoeding te verlangen en/of de overeenkomst ontbonden te verklaren.
4. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de aflevering blijvend onmogelijk is geworden.
5. Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 7:46f van het BW van toepassing in samenhang met lid 2 van artikel 7:46j van het BW.
Artikel 10 – Vooruitbetaling
Plesman Optiek is gerechtigd alvorens werkzaamheden en leveringen aan te vangen, vooruitbetaling van de Consument te verlangen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de Consument tot maximaal 25% van de overeengekomen prijs.
Artikel 11 – Betaling
1. Het aan Plesman Optiek verschuldigde bedrag dient direct bij aflevering respectievelijk na het verrichten van de diensten tegen bewijs van kwijting aan hem te worden voldaan, tenzij partijen anders overeenkomen.
2. Ingeval een factuur wordt toegezonden geldt een betalingstermijn van maximaal zeven dagen na ontvangst van de factuur door de Consument. De Consument is automatisch in verzuim wanneer hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald.
3. Indien de Consument in verzuim is, stuurt Plesman Optiek hem een betalingsherinnering, waarin hij de Consument op zijn verzuim wijst en waarin hij hem alsnog de gelegenheid biedt binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te betalen.
4. Indien de Consument ook dan niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Plesman Optiek bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan.
Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud en recht van terughouding
1. Plesman Optiek behoudt zich de eigendom van de geleverde goederen voor totdat deze volledig zijn betaald inclusief de eventuele kosten voortkomende uit artikel 12 lid 3 en 4, onverminderd de aan de Consument op grond van de wet toekomende rechten.
2. Plesman Optiek is bij reparatie bevoegd tot toepassing van het hem wettelijk toekomende recht tot terughouding (retentie).
Artikel 13 – Ontbinding en overige rechtsmiddelen
Iedere tekortkoming van Plesman Optiek in de nakoming van één van zijn verplichtingen geeft aan de Consument de bevoegdheid om, nadat hij Plesman Optiek de schriftelijk de mogelijkheid heeft gegeven in redelijkheid tot een oplossing te komen, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming – gezien haar geringe betekenis – deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt, zulks onverminderd zijn overige rechtsmiddelen uit artikel 7:21 BW. Ten alle tijde zal de Consument Plesman Optiek de mogelijkheid bieden om de dienst of goederen alsnog naar behoren te leveren.
Artikel 14 – Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten
1. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de wederpartij de bevoegdheid de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijke Wetboek, in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim.
2. De door een partij in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
Artikel 15 – Opschorting van de betalingsverplichting
De Consument is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en de ernst van de klacht. Dit ontheft de Consument niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.
Artikel 16 – Aansprakelijkheid
1. Plesman Optiek aanvaardt de aansprakelijkheid voor letsel en/of zaakschade bij het uitvoeren van de overeenkomst toegebracht aan personen of goederen in die gevallen waarin de Ondernemer als producent in de zin van artikel 6:187 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek kan worden gezien. Hieronder vallen niet de optometrische diensten met een paramedisch karakter.
2. Schade aan goederen die ter reparatie en/of andere behandeling worden aangeboden en die gezien hun leeftijd of reeds aanwezige schade een verhoogd risico voor schade met zich meebrengen komen voor rekening en risico van de Consument. Indien een product reeds beschadigd is kan er niet zonder meer van Plesman Optiek verwacht worden dat de schade succesvol hersteld wordt. Breuk na terugbuigen door Plesman Optiek van een door de consument aangeboden verbogen montuur komt geheel voor risico van de Consument zelf.
Artikel 17 – Klachten
1. Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen klachten over direct waarneembare gebreken van goederen tijdig na aflevering c.q. na het verrichten van de desbetreffende diensten bij Plesman Optiek moeten zijn ingediend en wel schriftelijk binnen dertig dagen. Klachten over niet-zichtbare gebreken zullen tijdig nadat het gebrek is ontdekt, of ontdekt had kunnen of behoren te worden bij Plesman Optiek schriftelijk moeten zijn ingediend. Een kennisgeving binnen dertig dagen na de ontdekking is in alle gevallen tijdig.
2. Plesman Optiek dient klachten te onderzoeken en eventuele gebreken te herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden niet van hem kan worden gevergd.
3. Gewenning. Indien de Consument aangeeft niet prettig te kijken met de geleverde brillenglazen worden de glazen met gewenningsgarantie onder het merknaam VARILUX, omgewisseld door een door de Consument te bepalen type brillenglazen waarvan de adviesprijs niet hoger ligt dan het voorgaande product en met dezelfde sterkte. Dit dient binnen twee maanden schriftelijk gemeld te worden. Hierna hoeft er door Plesman Optiek geen alternatief meer aangeboden te worden. Er kan nimmer aanspraak gemaakt worden op teruggave van het betaalde bedrag ivm het feit dat brillenglazen een product op maat zijn. Mocht Plesman Optiek bepalen dat er door een of andere zwaarwegende reden toch gedeeltelijke teruggave van het aankoopbedrag volgt is dit altijd minus het aankoopbedrag van het montuur of de aangeschafte contactlensvloeistoffen.
4. Sterktegarantie. Indien de Consument van mening is dat de sterkte niet correct is dient deze eerst een tweede meting te laten verrichten door een gediplomeerde refractiedeskundige bij Plesman Optiek. Indien Plesman Optiek vervolgens geen afwijking constateert en de Consument nog steeds van mening is dat de refractie niet juist is, dient de Consument de sterkte te laten controleren door een wet B.I.G. geregistreerde optometrist of oogarts. Deze refractie dient ondertekend te zijn door de specialist zelf. Deze externe refractie dient binnen zestig dagen na aanschaf van de glazen overlegd te worden.  Vanwege verschillen in apparatuur en meetafstanden wordt een marge van 0.50 dioptrie verschil in sfeer en cylinder gehanteerd.
5. Centratienauwkeurigheid. Een afwijking van 1 mm verticaal en horizontaal wordt als marge gehanteerd.

Om goed te kunnen beoordelen of er bijzonderheden zijn met de meibomlaag hebben wij de KOWA DR-1α aangeschaft.

Dit is een “Dry Eye Monitor”. Dit houd in dat het filmpjes kan maken van de 0.1 µm dikke lipide laag. Met deze flimpjes kunnen we duidelijk:

  • De lipide beoordelen.
    • Stabiliteit
    • Kwaliteit
    • Dikte
  • Verschillende op te merken. Aangezien de filmpjes worden opgeslagen kunnen we duidelijk en overzichtelijke vergelijkingen maken.
  • We kunnen beoordelen hoe lang de traan op zijn plek blijft zitten.
Effect van de E-eye Intense Regulated Pulsed Light behandeling:

Video 1

Op video 1 is te zien wat het effect is van de volledige IRPL behandeling. Op dag 0 is er duidelijk een te dikke traanfilm te zien. Dit is te zien aan de kleuren van de lipide laag. Dag 14 is er nog weinig verschil waarneembaar, wat overeenkomt met het verwachtingspatroon van de behandeling. Op dag 45 zien we de eerste verbeteringen. De controle afspraak van dag 80 is er duidelijk een dunnere lipide laag en stabielere traanfilm zichtbaar.

Er zijn verschillende soorten lipide lagen mogelijk. Deze kan te dik zijn of juist te dun. Dit is zichtbaar op video 2.


Video 2

Er is ook te beoordelen hoelang de traan op het oog blijft zitten. Als deze openbreekt zien we een soort van schaduwen ontstaan. Dit is duidelijker te zien in afbeelding 1. Binnen het rode vierkant is dit waarneembaar. Dit zorgt voor de klassieke droge ogen klachten, denk aan brandende ogen, korrelig gevoel, tranende ogen etc.

In het rode vierkant is het openbreken van de traan zichtbaar

Afbeelding 1. In het rode vierkant is het openbreken van de traan zichtbaar

Maarssen – Kwaliteit en service staat bij het familiebedrijf hoog in de vaandel. Sinds kort freest en boort zij nog mooier en sneller in de eigen werkplaats.

Vrijwel altijd worden randloze brillen nog met een handboor gemaakt. Het nadeel is echter dat het nooit helemaal symmetrisch wordt. De nieuwe Mr. Blue 2.0 slijpstraat heeft een slijprobot waardoor vanuit de computer alles digitaal aangestuurd kan worden. Hierdoor wordt het op een honderdste millimeter nauwkeurig geboord. Vormen kunnen makkelijk digitaal worden aangepast aan de wensen van de cliënten. Doordat de Mr. Blue 2.0 van Essilor met een nieuwe technologie de glazen freest ipv slijpt worden ook alle randbrillen mooier en vrijwel perfect.
De digitale camera herkent de graveringen in het glas en meet ze automatisch door. Hierdoor weet hij de beste afstelling per type dat uit een database via het internet wordt gehaald. Foutjes in het glas die met het blote oog niet kunnen worden gezien worden gedetecteerd zodat het glas kan worden afgekeurd indien nodig. Voor het beste resultaat kunt u nu dus terecht bij Plesman Optiek, Contactlenzen & Optometrie op de Dr. Plesmanlaan in Maarssen. Op de website kunt u ook een filmpje bekijken over de Mr. Blue 2.0. www.plesmanoptiek of www.facebook.com/plesmanoptiek en twitter. Voor een afspraak kunt u bellen op 0346-556555
img_0711