Plesman Optiek

Algemene Voorwaarden Plesman Optiek

Januari 2010
Vastgesteld door de rechtspersoonlijkheid, Plesman Optiek, gevestigd te Maarssen.
Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd op onze internet site en in te kijken via www.plesmanoptiek.nl
Inhoud
Artikel 1 Definities
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Informatie vooraf
Artikel 4 – Prijzen
Artikel 5 – Offertes
Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 7 – Wet Bescherming Persoonsgegevens
Artikel 8 – Annulering
Artikel 9 – Levertijd
Artikel 10 – Vooruitbetaling
Artikel 11 – Betaling
Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud en recht van terughouding
Artikel 13 – Ontbinding en overige rechtsmiddelen
Artikel 14 – Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten
Artikel 15 – Opschorting van de betalingsverplichting
Artikel 16 – Aansprakelijkheid
Artikel 17 – Klachten
Artikel 18 – Contactlensabonnementen
Artikel 19 – Oogproblemen door het dragen van contactlenzen
Artikel 20 – Complicaties na een droge ogen behandeling
Artikel 21 – Verlies van onderdelen van bril of lenzen
Artikel 22 – Gewenning
Artikel 23 -Sterktegarantie
Artikel 24 – Centratie van brillenglazen
Artikel 25 – Reparaties
Artikel26- Aanpaskosten

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Optiek: Het aanmeten van visuele hulpmiddelen, met inbegrip van het doen van subjectieve en/ of objectieve metingen van de ogen en/ of het onderzoeken van de ogen op abnormaliteiten; het aanmeten, aanpassen, assembleren en/of afpassen en/of het herstellen en/of het, in een winkel of via internet, verkopen van visuele en/of optische hulpmiddelen (zoals onder andere contactlenzen en low-vision hulpmiddelen).
Plesman Optiek: De rechtspersoon NOBRU BV met handelsnaam Plesman Optiek die het optiekbedrijf uitoefent.
De Consument: De koper en/of opdrachtgever, natuurlijk persoon, die gebruik maakt van de diensten en/of goederen van het optiekbedrijf anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot Optiek die tussen Plesman Optiek en de Consument worden gesloten.

Artikel 3 – Informatie vooraf
Voordat een offerte wordt uitgebracht of een overeenkomst wordt gesloten, heeft Plesman Optiek de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de consument de plicht Plesman Optiek deze informatie te verstrekken.

Artikel 4 – Prijzen
1. Als prijs voor de te leveren goederen en/of diensten geldt de prijs zoals vermeld in het aanbod van Plesman Optiek. Gedurende de in het aanbod aangegeven looptijd zullen de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet worden verhoogd.
2. Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s en zijn inclusief omzetbelasting.
3. Op afgeprijsde artikelen kan geen garantie worden verleend. Ook kunnen deze goederen niet geruild worden.

Artikel 5 – Offertes
1. Alle offertes van Plesman Optiek zijn gedurende veertien kalenderdagen voor hem onherroepelijk en vrijblijvend voor de Consument, tenzij uit de offerte anders blijkt.
2. De offerte vervalt van rechtswege indien zij niet binnen die termijn door de Consument wordt aanvaard.
3. Bij een op afstand gesloten overeenkomst zijn artikel 7:46c en artikel 7:46d van het BW van
toepassing.

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst
1. Plesman Optiek staat ervoor in dat een geleverde zaak beantwoordt aan de overeenkomst, mede gelet op de mededelingen die hij en zijn voorschakels over de zaak hebben gedaan. De Ondernemer staat er bovendien voor in dat de zaak die eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik nodig zijn alsmede voor een bijzonder gebruik voorzover dat is overeengekomen.
2. Plesman Optiek staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
3. Een aanspraak op grond van lid 1 en lid 2 vervalt indien derden of de Consument zonder toestemming van Plesman Optiek herstel of andere, daarmee verband houdende werkzaamheden aan het door Plesman Optiek geleverde hebben verricht of laten verrichten.
4. De Consument is gerechtigd een afschrift van het door Plesman Optiek vastgestelde brilvoorschrift mede te nemen, zulks echter uitsluitend voor zover de Consument aan zijn betalingsverplichting(en) ingevolge deze Algemene Voorwaarden heeft voldaan. Voor onafhankelijke refracties worden vijfentwintig euro gerekend.

Artikel 7 – Wet Bescherming Persoonsgegevens
1. Plesman Optiek zal de persoonsgegevens van de Consument verwerken en opnemen in een bestand. Indien noodzakelijk is dit bestand aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door Ondernemer kunnen nakomen van de overeenkomst die hij met de Consument is aangegaan en voor het verlenen van service bij reparatie/vervanging. Tevens is het doel om, met uitzondering van de gegevens betreffende de oogsterkte, de Consument te informeren over relevante producten en diensten van ondernemer en/of derden, waaronder eventueel een loyaliteitsprogramma.
2. Indien de Consument geen prijs stelt op informatie over producten en diensten van ondernemer en/of derden, kan de consument dit schriftelijk of elektronisch aan de ondernemer laten weten.
3. De Consument kan zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde inzien en hier een afschrift van verkrijgen, indien hij/zij hier om verzoekt, tegen betaling van een gebruikelijke vergoeding hierbij te stellen op vijfenveertig euro. Indien de consument van mening is dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd ofafgeschermd dienen te worden, dient de Consument dit schriftelijk of elektronisch aan Plesman Optiek te melden.

Artikel 8 – Annulering
Bij annulering van de overeenkomst door de Consument is deze gehouden aan Plesman Optiek die kosten te betalen die Plesman Optiek in redelijkheid en aantoonbaar heeft gemaakt.

Artikel 9 – Levertijd
1. De leveringstermijn geldt als uiterste termijn voor het correct voldoen aan de overeenkomst, tenzij partijen anders overeenkomen.
2. Bij overschrijding van de uiterste leveringstermijn heeft de Consument het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of elektronisch schadevergoeding te verlangen en/of de overeenkomst ontbonden te verklaren.
3. Bij overschrijding van de leveringstermijn die niet beschouwd kan worden als uiterste leveringstermijn dient de Consument Plesman Optiek schriftelijk of elektronisch in gebreke testellen, waarbij alsnog een termijn van veertien dagen voor de nakoming wordt geboden.
Gaat Plesman Optiek binnen deze nadere termijn niet tot aflevering over, dan heeft de Consument het recht zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk of elektronisch schadevergoeding te verlangen en/of de overeenkomst ontbonden te verklaren.
4. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de aflevering blijvend onmogelijk is geworden.
5. Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 7:46f van het BW van toepassing in samenhang met lid 2 van artikel 7:46j van het BW.

Artikel 10 – Vooruitbetaling
Plesman Optiek is gerechtigd alvorens werkzaamheden en leveringen aan te vangen, vooruitbetaling van de Consument te verlangen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de Consument tot maximaal 25% van de overeengekomen prijs.

Artikel 11 – Betaling
1. Het aan Plesman Optiek verschuldigde bedrag dient direct bij aflevering respectievelijk na het verrichten van de diensten tegen bewijs van kwijting aan hem te worden voldaan, tenzij partijen anders overeenkomen.
2. Ingeval een factuur wordt toegezonden geldt een betalingstermijn van maximaal zeven dagen na ontvangst van de factuur door de Consument. De Consument is automatisch in verzuim wanneer hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald.
3. Indien de Consument in verzuim is, stuurt Plesman Optiek hem een betalingsherinnering, waarin hij de Consument op zijn verzuim wijst en waarin hij hem alsnog de gelegenheid biedt binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te betalen.
4. Indien de Consument ook dan niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Plesman Optiek bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud en recht van terughouding
1. Plesman Optiek behoudt zich de eigendom van de geleverde goederen voor totdat deze volledig zijn betaald inclusief de eventuele kosten voortkomende uit artikel 12 lid 3 en 4, onverminderd de aan de Consument op grond van de wet toekomende rechten.
2. Plesman Optiek is bij reparatie bevoegd tot toepassing van het hem wettelijk toekomende recht tot terughouding (retentie).

Artikel 13 – Ontbinding en overige rechtsmiddelen
Iedere tekortkoming van Plesman Optiek in de nakoming van één van zijn verplichtingen geeft aan de Consument de bevoegdheid om, nadat hij Plesman Optiek de schriftelijk de mogelijkheid heeft gegeven in redelijkheid tot een oplossing te komen, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming – gezien haar geringe betekenis – deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt, zulks onverminderd zijn overige rechtsmiddelen uit artikel 7:21 BW. Ten alle tijde zal de Consument Plesman Optiek de mogelijkheid bieden om de dienst of goederen alsnog naar behoren te leveren.

Artikel 14 – Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten
1. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de wederpartij de bevoegdheid de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijke Wetboek, in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim.
2. De door een partij in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 15 – Opschorting van de betalingsverplichting
De Consument is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en de ernst van de klacht. Dit ontheft de Consument niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid
1. Plesman Optiek aanvaardt de aansprakelijkheid voor letsel en/of zaakschade bij het uitvoeren van de overeenkomst toegebracht aan personen of goederen in die gevallen waarin de Ondernemer als producent in de zin van artikel 6:187 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek kan worden gezien. Hieronder vallen niet de optometrische diensten met een paramedisch karakter. 
2. Schade aan goederen die ter reparatie en/of andere behandeling worden aangeboden en die gezien hun leeftijd of reeds aanwezige schade een verhoogd risico voor schade met zich meebrengen komen voor rekening en risico van de Consument. Indien een product reeds beschadigd is kan er niet zonder meer van Plesman Optiek verwacht worden dat de schade succesvol hersteld wordt. Breuk na terugbuigen door Plesman Optiek van een door de consument aangeboden verbogen montuur komt geheel voor risico van de Consument zelf zonder dat dit risico uitdrukkelijk vermeld wordt vooraf door de reparateur.

Artikel 17 – Klachten
1. Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen klachten over direct waarneembare gebreken van goederen tijdig na aflevering c.q. na het verrichten van de desbetreffende diensten bij Plesman Optiek moeten zijn ingediend en wel schriftelijk binnen dertig dagen. Klachten over niet-zichtbare gebreken zullen tijdig nadat het gebrek is ontdekt, of ontdekt had kunnen of behoren te worden bij Plesman Optiek schriftelijk moeten zijn ingediend. Een kennisgeving binnen dertig dagen na de ontdekking is in alle gevallen tijdig.
2. Plesman Optiek dient klachten te onderzoeken en eventuele gebreken te herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden niet van hem kan worden gevergd.
3. Gewenning. Indien de Consument aangeeft niet prettig te kijken met de geleverde brillenglazen worden de glazen met gewenningsgarantie onder het merknaam VARILUX, omgewisseld door een door de Consument te bepalen type brillenglazen waarvan de adviesprijs niet hoger ligt dan het voorgaande product en met dezelfde sterkte. Dit dient binnen twee maanden schriftelijk gemeld te worden. Hierna hoeft er door Plesman Optiek geen alternatief meer aangeboden te worden. Er kan nimmer aanspraak gemaakt worden op teruggave van het betaalde bedrag ivm het feit dat brillenglazen een product op maat zijn. Mocht Plesman Optiek bepalen dat er door een of andere zwaarwegende reden toch gedeeltelijke teruggave van het aankoopbedrag volgt is dit altijd minus het aankoopbedrag van het montuur of de aangeschafte contactlensvloeistoffen.
4. Sterktegarantie. Indien de Consument van mening is dat de sterkte niet correct is dient deze eerst een tweede meting te laten verrichten door een gediplomeerde refractiedeskundige bij Plesman Optiek. Indien Plesman Optiek vervolgens geen afwijking constateert en de consument nog steeds van mening is dat de refractie niet juist is, dient de Consument de sterkte te laten controleren door een wet B.I.G. geregistreerde optometrist. Deze refractie dient ondertekend te zijn door de specialist zelf met vermelding van het B.I.G. registratienummer. Deze externe refractie dient binnen dertig dagen na aanschaf van de glazen overlegd te worden.  Vanwege verschillen in apparatuur en meetafstanden wordt een marge van 0.50 dioptrie verschil in sfeer en cylinder gehanteerd.
5. Centratienauwkeurigheid. Een afwijking van 1 mm verticaal en horizontaal wordt als marge gehanteerd aangezien er een tolerantie zit in de meetapparatuur.

Artikel 18 – Contactlensabonnementen
Onder de term contactlensabonnement wordt bedoeld; afbetaling in termijnen. De client krijgt lenzen voor 6 maanden of langer en hoeft hier niet meteen voor te betalen. De client betaalt per maand in termijnen af totdat het hele bedrag is voldaan. Bijvoorbeeld: Een six pack lenzen voor 2 ogen kost 82,50×2=165,- euro. De client krijgt voor 165,- euro aan lenzen mee. Het maandbedrag voor afbetaling is dan 27,50 euro. Na 6 maanden is de 165 euro voldaan en heeft client recht op een nieuwe set. Dit geldt voor alle soorten lenzen waaronder ook nachtlenzen en medische lenzen. Plesman Optiek & Contactlenzen geeft tevens in deze betaalconstructie contactlensvloeistof gratis aan de klant. Ook wordt er geen consult gerekend voor de 6 maandelijkse contactlenscontrole door onze geregistreerde optometrist/ contactlensspecialist. Dit als extra service tov een niet doorlopende losse aanschaf van een set lenzen. Voorwaarde is wel dat de overeenkomst stilzwijgend door blijft lopen. Er is een opzegtermijn van 1 maand voor het aflopen van de afbetaalperiode zodat er niet een nieuwe set wordt besteld terwijl de klant niet wenst af te betalen. Indien de klant niet tijdelijk schriftelijk opzegt en er wordt een nieuwe set contactlenzen voor een periode besteld (meestal een periode van 6 maanden), dan dient de klant zorg te dragen voor de afbetaling van de hele set. Deze is immers al voorgefinancierd door Plesman Optiek & Contactlenzen. Indien client eerder opzegt dan 1 maand voor het aflopen van de afbetaling dienen alle resterende afbetalingstermijnen in 1x of maandelijks afgerekend te worden. Het product “contactlensabonnement” wordt aan cliënten aangeboden als extra service. Client komt hierdoor aanmerkelijk goedkoper uit en een verantwoorde vervangingscyclus wordt hiermee gewaarborgd. Dit voorkomt dat client ontstekingen of erger oploopt door te lang dragen van contactlenzen en niet tijdig vervangen. Het niet verschijnen op reguliere controles en of het niet tijdig herbestellen van lenzen geeft nooit recht op restitutie. Wij bellen of mailen actief en u dient hier op te reageren. In overleg kunnen wij uit coulance besluiten een gedeelte te compenseren door incasso van het abonnement tijdelijk op te schorten of vervangende goederen of diensten te verstrekken. Dit is echter nooit een recht.

Artikel 19 – Oogproblemen door het dragen van contactlenzen
Bij complicaties door het dragen van contactlenzen die bij Plesman Optiek & Contactlenzen zijn aangeschaft dient direct en dezelfde dag een afspraak bij een specialist alhier gemaakt te worden. De specialist kan dan het probleem constateren en een behandelplan opstellen of doorverwijzen voor medicatie of additionele medische behandeling. Als client niet direct langskomt voor een onderzoek vervalt elke aansprakelijkheid van Plesman Optiek & Contactlenzen t.o.v. een eventueel oogprobleem of complicatie. Externe (medische) specialisten kunnen niet altijd bepalen wat de oorzaak is van de complicatie en hebben niet alle historie. Dit kan leiden tot foute beslissingen of behandelingen die buiten de verantwoordelijkheid van onze specialisten ligt. 

Artikel 20 – Complicaties na een droge ogen behandeling
Bij het behandelen van droge ogen kunnen wij voor verschillende procedures kiezen. IPL, probing of expressie. Hoewel er een zeer laag risico is bij deze behandeling dient u altijd alert te zijn op eventuele complicaties. Mocht u na de behandeling klachten krijgen die eventueel gerelateerd zouden kunnen zijn aan onze behandeling dient u dezelfde dag tijdens onze openingstijden langs te komen voor nader onderzoek. Ontstaat er een acute complicatie na sluitingstijd dient u naar uw huisartsenpost te gaan voor evalutatie. Onze optometriepraktijk neemt geen enkele verantwoording voor verwaarlozing van complicaties door de client zelf. Onze specialisten kunnen complicaties onderzoeken en de oorzaak achterhalen. Ook kan onze specialist doorverwijzen naar een oogarts of huisarts mocht dit noodzakelijk blijken.

Artikel 21 – Verlies van onderdelen van bril of lenzen
Verlies van brillenglazen valt niet onder garantie. Wij kunnen niet achterhalen waarom een glas eruit is gegaan. Het is namelijk ook mogelijk dat u het glas door stoten of erop staan breekt waardoor het in stukken versplinterd en eruit valt.
Verlies van contactlenzen valt nooit onder garantie en u dient de volledige aanschafprijs van een nieuwe lens te voldoen. Voor loyale klanten met een incasso-overeenkomst hebben we een speciale regeling waarbij de klant twee incassotermijnen afrekent aan de balie om een nieuwe lens te verkrijgen.

Artikel 22 – Gewenning
Indien de Consument aangeeft niet prettig te kijken met de geleverde brillenglazen worden de glazen met gewenningsgarantie onder het merknaam VARILUX, omgewisseld door een door de Consument te bepalen type brillenglazen waarvan de adviesprijs niet hoger ligt dan het voorgaande product en met dezelfde sterkte. Dit dient binnen twee maanden schriftelijk gemeld te worden. Hierna hoeft er door Plesman Optiek geen alternatief meer aangeboden te worden. Er kan nimmer aanspraak gemaakt worden op teruggave van het betaalde bedrag ivm het feit dat brillenglazen een product op maat zijn. Mocht Plesman Optiek bepalen dat er door een of andere zwaarwegende reden toch gedeeltelijke teruggave van het aankoopbedrag volgt is dit altijd minus het aankoopbedrag van het montuur of de aangeschafte contactlensvloeistoffen.

Artikel 23 -Sterktegarantie
Indien de Consument van mening is dat de sterkte niet correct is dient deze eerst een tweede meting te laten verrichten door een gediplomeerde refractiedeskundige bij Plesman Optiek. Indien Plesman Optiek vervolgens geen afwijking constateert en de Consument nog steeds van mening is dat de refractie niet juist is, dient de Consument de sterkte te laten controleren door een wet B.I.G. geregistreerde optometrist of oogarts. Deze refractie dient ondertekend te zijn door de specialist zelf. Deze externe refractie dient binnen zestig dagen na aanschaf van de glazen overlegd te worden.  Vanwege verschillen in apparatuur en meetafstanden wordt een marge van 0.50 dioptrie verschil in sfeer en cylinder gehanteerd.

Artikel 24 – Centratie van brillenglazen
Een afwijking van 1 mm verticaal en horizontaal wordt als marge gehanteerd. Plesman Optiek is afhankelijk van een aantal factoren. Dit betreft de optische nauwkeurigheid van de glasproducent, instelling van de centratieapparatuur en die van de slijpmachine. Plesman Optiek heeft in de beste apparatuur geïnvesteerd en is van mening dat dit het meest optimale resultaat biedt. Opgaven van andere partijen met centratiegegevens worden daarom niet als leidend beschouwd. Als extra middel kunnen glazen ter beoordeling naar de fabrikant gestuurd worden. 

Artikel 25 – Reparaties
Plesman Optiek geeft 2 maanden garantie op een las of reparatie van het montuur. Een las blijft altijd breekbaar. Het montuur wordt opgestuurd naar een laserreparatiebedrijf. Dit omdat materialen van monturen zijn veranderd. Dit kan niet meer met een soldeerbout.  Plesman Optiek rekent geen opslag op deze reparaties en biedt dit slechts aan als service. Wij adviseren de klant een nieuwe bril aan te schaffen als de las opnieuw breekt na 2 maanden. 

Artikel 26 – Aanpaskosten 

Aanpaskosten worden niet geretourneerd. Dit zijn de kosten die gemaakt worden in uren en materiaal en vallen niet onder het aankoopbedrag van contactlenzen.

Menu